?

Log in

Лявон Вольскі. Камяні. - L. Z. [entries|archive|friends|userinfo]
Ліцьвінскі Зубр

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Лявон Вольскі. Камяні. [Крс. 8, 2013|05:50 pm]
Ліцьвінскі Зубр
[Tags|]

Нешта зь беларускага мастацтва…
Лявон Вольскі. Камяні. 1991.
50 х 100 см. Палатно, алей.
СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: l_z
2013-04-08 03:46 pm (UTC)
Яны растуць.
(Адказаць) (Parent) (Thread)